Edicions anteriors

  • Des de l’any 2000, EFCI
  • Ha fet X edicions
  • Ha format X persones
  • S’ha desenvolupat a X poblacions de X paisos